పవన్ కళ్యాణ్ పై లగడపాటి, జనసేన పై జోస్యం నిలుస్తుందా||Lagadapati on Pawan Kalyan Chances||

  • Published on:  May 18, 2019
  • Video full hd 1080 పవన్ కళ్యాణ్ పై లగడపాటి, జనసేన పై జోస్యం నిలుస్తుందా||Lagadapati on Pawan Kalyan Chances|| 4:54:, 720, 480 పవన్ కళ్యాణ్ పై లగడపాటి, జనసేన పై జోస్యం నిలుస్తుందా||Lagadapati on Pawan Kalyan Chances||
    Andhra Octopus Lagadapati Rajagopal said that Jana Sena Chief Pawan Kalyan will definitely enter the AP Assembly at Velagapudi. He said Pawan Kalyan is the brother of Mega Star and added that his political charisma is little less than his elder brother. Lagadapati Rajagopal said as far as the numbers are concerned, he will announce tomorrow at Tirupati in the evening. Though one of the media persons tried to know the digits of Jana Sena party's winning chances, he declined to comment and added that he will announce tomorrow. Video పవన్ కళ్యాణ్ పై లగడపాటి, జనసేన పై జోస్యం నిలుస్తుందా||Lagadapati on Pawan Kalyan Chances|| upload by channel ago just now with 40.9k views.Rating: %(by users) - What think other users about this videos -

Please leave your comments